REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

NATURA POMAGA

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest: Michał Choroszyński ul.Powstańców Warszawy 1B/5 , tel. 661-377-937, adres e-mail: sklep@naturapomaga.pl .

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 

§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 10 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

6. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej.

7. Sklep ma prawo do odstąpienia od sprzedaży w przypadku gdy Producent nie jest w stanie zrealizować dostawy zamówionego towaru lub w przypadku innych zaistniałych okoliczności niezależnych od Sklepu. 

 

§7

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

 

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w zamówieniu.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

 
§10
 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 

a) Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono:

Michał Choroszyński ul.Powstańców Warszawy 1b/5 85-681 Bydgoszcz NIP:5524242355

 

b) Cele przetwarzania danych:

marketing, w tym profilowanie i cele analityczne

świadczenie usług drogą elektroniczną

dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań

wykrywanie botów i nadużyć w usługach

pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)

sprzedaż towarów i usług poprzez sklep internetowy

wysyłka informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez klienta.

 

c) Podstawy prawne przetwarzania danych:

marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda

świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi

sprzedaż towarów i usług poprzez sklep internetowy - niezbędność danych do świadczenia usługi

pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych

 

d) Sposób zbierania danych:

Dane zbierane są przez Sylwia Hartka Ludwika Rydygiera 14g/1 87-100 Toruń, poprzez sklep internetowy www.naturapomaga.pl, dzięki formularzowi rejestracyjnemu.

 

e) Okres przechowywania danych:

Dane będą przechowywane do momentu, gdy klient wyrazi chęć usunięcia swoich danych z bazy.

 

f) Odbiorcy danych:

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty Natura Pomaga Sylwia Hartka Ludwika Rydygiera 14g/1 87-100 Toruń, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

 

g) Prawa osoby, której dane dotyczą:

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

h) Forma kontaktu właściciela serwisu z użytkownikami:

Kontakt na drodze właściciel serwisu – klient; klient – właściciel serwisu, odbywa się mailowo lub telefonicznie.

 

i) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

j) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy między stronami. Bez podania danych osobowych nie będzie możliwe zrealizowanie składanych zamówień w sklepie internetowym www.naturapomaga.pl .

8. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa

polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), ustawy o

świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz.827).

9. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn (np.

zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Sklepu internetowego). W przypadku wprowadzenia

zmian do niniejszego regulaminu, użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w regulaminie zostanie umieszczona na stronie Sklepu internetowego, a użytkownicy posiadający utworzone Konto Zamawiającego otrzymają informację o zmianach w regulaminie drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionego regulaminu, użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego i wypowiedzenia umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa użytkownika do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego w każdym czasie.

10. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza

uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

11. Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu internetowego.

12. Postanowienia regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi

przepisami prawa.